Handelsbetingelser

Siga Designs salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for salg af alle ydelser fra Siga Design, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt. Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser mv. anses ikke for en fravigelse medmindre Siga Design skriftligt har accepteret fravigelsen.

2. Tekniske oplysninger mv.

Siga Design udfører lakering i henhold til kundens ordre om farve- og overfladeønske. Vi benytter os af de internationale farvestandarder udtrykt gennem RAL og NCS koder. Ved kundespecifikke standardfarver og overflader, er det kundens ansvar til enhver tid at holde Siga Design opdateret om ændringer heri. Dette sker ved fremstilling af prøver, som kunden forhåndsgodkender. Ved fremstilling af korpusemner til senere lakering, fremstilles disse efter kunde¬specifikke mål. MDF plader mv. der opskæres for senere lakering udføres i melamin belagt plade, og monteres normal med en kantliste i ABS-plast, for at sikre en bedre lukning af endeflader, hvilket giver en bedre og mere holdbar finish. Kunden har det fulde ansvar for fremsendelse af korrekte mål og valg af korrekt overfladebehandling. Siga fremsender ordrebekræftelse til godkendelse. Hvis det efterfølgende skulle vise sig, at de fremstillede varer ikke passer ind i den funktionalitet mv. som slutkunden havde forestillet sig, er det ikke Siga Designs ansvar, under forudsætning af, at Siga Design har udført ydelsen i overensstemmelse ordrebekræftelsen.

3. Levering og leveringstid

Levering er ab fabrik Industrivej 31, 7900 Nykøbing Mors, medmindre andet er skriftligt aftalt.
Efter ordremodtagelse, fremsender Siga Design en ordrebekræftelse, hvoraf leveringstids-punktet fremgår.
Vi beregner følgende arbejdsdage fra ordrebekræftelse til levering, idet vi arbejder med hasteordrer og almindelige ordrer.

HASTEORDRER leveres principielt på 6 arbejdsdage regnet fra ordremodtagelsen. Vi beregner os et gebyr på kr. 400 for at behandle en hasteordre. Der er også mulighed for at få højglans leveret som hasteordre, hvilket fremgår nedenfor. HUSK at skrive HASTEORDRE i emnefeltet i mailen.

ALMINDELIGE ORDRER leveres på følgende antal arbejdsdage regnet fra ordredeadline (torsdag kl. 10.00):

  • MDF – Normalordre: 8 arbejdsdage. Hasteordre: 6 arbejdsdage + gebyr 400 kr.
  • Finer – Normalordre: 8 arbejdsdage. Hasteordre: 6 arbejdsdage + gebyr 400 kr
  • Højglans – Normalordre: 13 arbejdsdage. Hasteordre: 10 arbejdsdage + gebyr 400 kr.
  • Finer højglans – Normalordre: 18 arbejdsdage. Hasteordre: 15 arbejdsdage + gebyr 400 kr.

Vi fremsender løbende ordrebekræftelser; men hver torsdag kl. 10 har vi deadline for ugens ordreindgang, og fremsender senest dagen efter en ordrebekræftelse indeholdende leveringsdagen.

Ændring af ordren fra kundens side kan alene ske i perioden fra ordreafgivelse til ordredeadline og kun med Siga Designs skriftlige accept.
Da vi arbejder med et meget højt kvalitetsniveau, kan der ved kvalitetssikringen af de færdige emner ske, at der i sjældne tilfælde forekomme emner, som skal omlakeres, hvilket kan forsinke leveringen.
Dette kan ikke betragtes som en ansvarspådragende forsinkelse; men blot som en almindelig forekommende risiko. Når det forekommer, bortfalder ordretillægget for hasteordre.
Såfremt det skriftligt aftales, at Siga Design skal forestå forsendelse af varen, er det kundens ansvar, at der er en modtager tilstede ved varens fremkomst, ligesom varen normalt af fragtføreren leveres i gadeplan.

4. Betaling

For erhvervskunder forfalder købesummen til betaling 8 dage efter fakturadato – med mindre andet er skriftligt aftalt. Private kunder betaler kontant ved modtagelse af ordrebekræftelse, og inden Siga Design igangsætter produktionen. Ved overskridelse af betalingsfristen svarer kunden en rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned af den til enhver tid forfaldne saldo, og indtil betaling sker. Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen ved krav fra andre retsforhold, herunder andre leverancer, og kunden kan dermed ikke udøve tilbageholdelsesret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

5. Ejendomsforbehold

Siga Design forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.

6. Garanti

Siga Design yder 12 måneders garanti mod fabrikationsfejl, og der ydes ikke anden garanti fra Siga Designs side, medmindre andet er aftalt skriftligt. For garantikrav gælder i øvrigt nedenstående bestemmelser om reklamation og mangler, produktansvar og begrænset hæftelse mv.

7. Reklamation og mangler

Kunden er forpligtet til straks ved varens modtagelse, at foretage kontrol af varen for eventuelle skader og mangler. Konstaterer kunden mangler, skal der reklameres skriftligt overfor Siga Design senest ugedagen efter varens modtagelse, med specifikation af de mangler der gøres gældende.
Ved fragtskader skal kunden reklamere straks overfor fragtføreren.
Reklameres der ikke rettidigt, bortfalder retten til at gøre mangler gældende.
Ethvert mangelskrav, uanset art, skal være gjort gældende indenfor 12 måneder efter leveringstidspunktet. Undlader kunden dette, kan kunden ikke efterfølgende påberåbe sig mangelen.
Siga Designs ansvar for fejl og mangler er altid begrænset til enten at foretage omlevering, afhjælpning af mangelen eller meddele kunden, et af Siga Design fastsat forholdsmæssigt afslag i købesummen.
Afhjælpning af en mangel omfatter ikke hjælp til, eller omkostninger ved demontering og efterfølgende montering, i de tilfælde, hvor kunden har indføjet en leverance fra Siga Design som en del af noget andet.
Leverancer fra Siga Design omfatter normalt organiske materialer, som kan ændre sig, hvis de udsættes for uhensigtsmæssig stor belastning, eksempelvis stærkt sollys, høj fugtighed, stærk varme eller lignende, hvorfor de kan ændre sig over tid. Dette anses ikke for en mangel eller fejl ved leverancen, hvorfor misligholdelse ikke kan gøres gældende i disse tilfælde.
Ved levering af finerede emner (naturtræsprodukter) vil der ligeledes kunne forekomme variationer mellem de enkelte emners overflade, som kunden skal acceptere.
Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, end hvad fremgår af ovenstående og kan derfor eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder driftstab, avancetab, følgeskader eller andre indirekte tab.

8. Produktansvar

For produktansvar er Siga Design ansvarlig i henhold til de bestemmelser i Produkt-ansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Siga Design fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag.
Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på Siga Designs produktansvarsforsikring. Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Siga Design, såfremt kunden bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det købte, at tredjemand påstår, at der vil indtræde en sådan skade, eller der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. I den udstrækning Siga Design måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Siga Design skadesløs i samme omfang, som Siga Designs ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt.

9. Begrænset hæftelse

Siga Design hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af forventet besparelse og lignende. Siga Designs ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til det beløb, kunden har lagt for den ydelse (eller mangel på samme), hvorpå kravet baseres.

10. Force majeure

Siga Design er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter afgivelse af ordrebekræftelse og hindrer eller udsætter levering: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner eller risiko herfor, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse fra underleverandører, brand eller manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner eller andre omstændigheder, som Siga Design ikke er herre over. I disse tilfælde er Siga Design berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere ordren helt eller delvist.

11. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem Siga Design og kunden afgøres efter dansk ret med værneting i Holstebro.

Nykøbing Mors, den 1. juni 2017

Vi benytter cookies på siden. Udelukkende for at forbedre din oplevelse. mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk